PRZEDMIOT DZIAŁANIA SZKOŁY

Cele i zadania szkoły

Cele i zadania szkoły :

§ 1
Działalność edukacyjna szkoły będzie określona przez :
1) szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość.

§ 2
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa z uwzględnieniem dokumentów zawartych w § 1 a w szczególności:
a) humanizację szkoły, czyli dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej,
b) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej,
c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły oraz wieku uczniów,
d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb,
e) zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
f) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z pracownikami placówek specjalistycznych; organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
g) tworzy warunki do rozwijania zainteresowań uczniów poprzez działalność kół przedmiotowych, kół zainteresowań i innych form pracy pozalekcyjnej o charakterze bezpłatnym lub płatnym,
h) umożliwia realizację indywidualnych i innowacyjnych programów nauczania w klasach I – VIII,
i) kształtuje umiejętności służące nawiązywaniu i utrzymywaniu poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, działań w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
j) wspomaga poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska  lokalnego, regionu i kraju,
k) rozbudza potrzeby kontaktu z przyrodą,
l) ułatwia działalność organizacjom młodzieżowym wspomagających proces wychowawczy,
ł) szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez :
– indywidualne nauczanie i wychowanie
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
m) szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad :
– dziećmi z klas najniższych poprzez ścisły kontakt wychowawcy klasy z rodzicami, poznanie środowiska domowego uczniów klas I, ścisły kontakt z pedagogiem lub psychologiem, kierowanie uczniów na badania specjalistyczne do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w celu rozpoznania ich indywidualnych potrzeb i możliwości stosowania działań zmierzających do szybkiej adaptacji uczniów w nowym dla nich środowisku szkolnym,
– uczniami z zaburzeniami rozwojowymi poprzez systematyczne badania dzieci przez psychologa i pedagoga, prowadzenie zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, zespołów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywi-dualną pracę wychowawców i nauczycieli,
– uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna (dożywianie, zapomogi finansowe). Opieka ta sprawowana jest w ścisłym kontakcie z MOPS, PCK , Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Caritas, Świętokrzyskim Bankiem Żywności.
2. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia we wszystkich sferach działalności, a w szczególności w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki oraz udzielania informacji dotyczących zadań szkoły i przepisów prawa oświatowego.
3. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe i bieżące informacje na temat dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły poprzez:
a) zebrania klasowe,
b) spotkania indywidualne w uzgodnionym terminie,
c) formy określone w Szkolnym Systemie Oceniania.
4. Rodzice współdziałają ze szkołą poprzez udział w pracach organów szkoły Rady Rodziców, bezpośrednio lub poprzez wybranych przedstawicieli; dodatkowo w oparciu o opracowany Program Współpracy  z Rodzicami.
5. Statut Szkoły, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki, wewnętrzne regulaminy organów szkoły, statuty i regulaminy organizacji, podstawowe przepisy prawa oświatowego są dostępne dla rodziców w sekretariacie szkoły.

Skip to content