DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.    o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony www.psp3.ostrowiec.pl    i    bip-psp3ostrowiec.pl/

Data ostatniej aktualizacji: 26.03.2020.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 26.02.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: psp3@ostrowiec.edu.pl Tą  drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego ul. Niska 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Do budynku prowadzi 1 wejście główne od ul. Niskiej i wyjście ewakuacyjne od boiska szkolnego od strony ul. Modrej. Do obu wejść nie prowadzą schody. Przy wejściu od ulicy Niskiej znajduje się portiernia.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety, gabinet pedagoga) na parterze.  

Brak toalety dla osób na wózkach inwalidzkich.

Na północ od budynku szkoły wyznaczono parking dla rodziców dowożących dzieci. Po stronie południowej umiejscowiono parking dla pracowników. Wjazd na oba parkingi jest od ul. Niskiej. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Skip to content