PRZEDMIOT DZIAxNIA SZKOΧ

PRZEDMIOT DZIAxNIA SZKOΧ

Cele i zadania szko造

Cele i zadania szko造 :

1
Dzia豉lno嗆 edukacyjna szko造 b璠zie okre郵ona przez :
1) szkolny zestaw program闚 nauczania, kt鏎y, uwzgl璠niaj帷 wymiar wychowawczy, obejmuje ca陰 dzia豉lno嗆 szko造 z punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczy szko造, kt鏎y opisuje w spos鏏 ca這軼iowy wszystkie tre軼i i dzia豉nia o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczni闚 oraz potrzeb danego 鈔odowiska, kt鏎y opisuje w spos鏏 ca這軼iowy wszystkie tre軼i i dzia豉nia o charakterze profilaktycznym skierowane do uczni闚, nauczycieli i rodzic闚.

Szkolny zestaw program闚 nauczania, program wychowawczy szko造 oraz program profilaktyki tworz sp鎩n ca這嗆.

2
1. Szko豉 realizuje cele i zadania okre郵one w przepisach prawa z uwzgl璠nieniem dokument闚 zawartych w 1 a w szczeg鏊no軼i:
a) humanizacj szko造, czyli d捫enie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrz璠nego celu pracy edukacyjnej,
b) umo磧iwia zdobycie wiedzy i umiej皻no軼i niezb璠nych do uzyskania 鈍iadectwa uko鎍zenia sze軼ioletniej szko造 podstawowej,
c) kszta速uje 鈔odowisko wychowawcze sprzyjaj帷e realizowaniu cel闚 i zasad okre郵onych w ustawie stosownie do warunk闚 szko造 oraz wieku uczni闚,
d) sprawuje opiek nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb,
e) zapewnia uczniom pe軟y rozw鎩 umys這wy i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i mo磧iwo軼iami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godno軼i osobistej oraz wolno軼i 鈍iatopogl康owej i wyznaniowej,
f) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we wsp馧pracy z pracownikami plac闚ek specjalistycznych; organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
g) tworzy warunki do rozwijania zainteresowa uczni闚 poprzez dzia豉lno嗆 k馧 przedmiotowych, k馧 zainteresowa i innych form pracy pozalekcyjnej o charakterze bezp豉tnym lub p豉tnym,
h) umo磧iwia realizacj indywidualnych i innowacyjnych program闚 nauczania w klasach I - VIII,
i) kszta速uje umiej皻no軼i s逝膨ce nawi您ywaniu i utrzymywaniu poprawnych kontakt闚 z innymi dzie熤i, doros造mi, osobami niepe軟osprawnymi, dzia豉 w r騜nych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
j) wspomaga poczucie przynale積o軼i do spo貫czno軼i szkolnej, 鈔odowiska  lokalnego, regionu i kraju,
k) rozbudza potrzeby kontaktu z przyrod,
l) u豉twia dzia豉lno嗆 organizacjom m這dzie穎wym wspomagaj帷ych proces wychowawczy,
) szko豉 organizuje opiek i pomoc uczniom, kt鏎ym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez :
- indywidualne nauczanie i wychowanie
- zaj璚ia dydaktyczno-wyr闚nawcze
m) szko豉 sprawuje indywidualn opiek nad :
- dzie熤i z klas najni窺zych poprzez 軼is造 kontakt wychowawcy klasy z rodzicami, poznanie 鈔odowiska domowego uczni闚 klas I, 軼is造 kontakt z pedagogiem lub psychologiem, kierowanie uczni闚 na badania specjalistyczne do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w celu rozpoznania ich indywidualnych potrzeb i mo磧iwo軼i stosowania dzia豉 zmierzaj帷ych do szybkiej adaptacji uczni闚 w nowym dla nich 鈔odowisku szkolnym,
- uczniami z zaburzeniami rozwojowymi poprzez systematyczne badania dzieci przez psychologa i pedagoga, prowadzenie zespo堯w dydaktyczno-wyr闚nawczych, zespo堯w zaj耩 korekcyjno-kompensacyjnych, indywi-dualn prac wychowawc闚 i nauczycieli,
- uczniami, kt鏎ym z powodu warunk闚 rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna (do篡wianie, zapomogi finansowe). Opieka ta sprawowana jest w 軼is造m kontakcie z MOPS, PCK , Polskim Komitetem Pomocy Spo貫cznej, Caritas, 安i皻okrzyskim Bankiem 砰wno軼i.
2. Szko豉 wsp馧dzia豉 z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia we wszystkich sferach dzia豉lno軼i, a w szczeg鏊no軼i w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki oraz udzielania informacji dotycz帷ych zada szko造 i przepis闚 prawa o鈍iatowego.
3. Rodzice mog uzyska szczeg馧owe i bie膨ce informacje na temat dziecka, jego zachowania, post瘼闚 i trudno軼i w nauce poprzez kontakt z wychowawc, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem szkolnym i dyrektorem szko造 poprzez:
a) zebrania klasowe,
b) spotkania indywidualne w uzgodnionym terminie,
c) formy okre郵one w Szkolnym Systemie Oceniania.
4. Rodzice wsp馧dzia豉j ze szko陰 poprzez udzia w pracach organ闚 szko造 Rady Rodzic闚, bezpo鈔ednio lub poprzez wybranych przedstawicieli; dodatkowo w oparciu o opracowany Program Wsp馧pracy  z Rodzicami.
5. Statut Szko造, Szkolny Zestaw Program闚 Nauczania, Program Wychowawczy Szko造, Program Profilaktyki, wewn皻rzne regulaminy organ闚 szko造, statuty i regulaminy organizacji, podstawowe przepisy prawa o鈍iatowego s dost瘼ne dla rodzic闚 w sekretariacie szko造.

 
   
Copyright (c)2013 BIP-PSP3 OSTROWIEC 名.